När började man fira mors dag i USA?

Kort svar: Det första officiella mors dags-firandet i USA hölls den 10 maj 1908.

Initiativet till mors dags-firandet i USA togs av lärarinnan Anna Jarvis i början av 1900-talet. Den 10 maj 1908 firades en gudstjänst med fokus på det fjärde budet och moderskärlek i St Andrew’s Methodist Church i Grafton, West Virginia. Jarvis själv pyntade kyrkan och delade ut vita nejlikor till alla besökare. Dagen (10 maj) valdes eftersom det var Jarvis mammas dödsdag (eller rättare sagt den söndag som låg närmast hennes mammas dödsdag – 9 maj 1905).

Jarvis drev sedan en kampanj för att får Mors dag till att bli en amerikansk nationell helgdag. Delstaten West Virginia utropade Mors dag som helgdag 1910, och resten av delstaterna följde sedan snabbt efter

Den 10 maj 1913 antog den amerikanska kongressen en resolution som uppmanade alla federala regeringstjänstemän att bära en vit nejlika dagen därpå för att hedra Mors dag. I maj året därefter antog kongressen en lag som gjorde andra söndagen i maj till Mors dag. President Woodrow Wilson förklarade sedan den 10 maj som den första nationella mors dag i USA.

Därefter har mors dag alltid firats den andra söndagen i maj i USA. Till Sverige kom sedan dagen 1919 men då valde man sista söndagen i maj.

Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2022-05-29

Litteratur: 

Herlitz, Gillis (2007) Mors dag och Halloween. Festseder i förändring. Doktorsavhandling vid Uppsala universitet.

Vilket år kom mors dags-firandet till Sverige?

Kort svar: Första gången som det uppmanades till firande av mors dag i Sverige var år 1919.

En dag som kallats ”mors dag” i Sverige är morsmässa den 8 september, alltså jungfru Marie födelsedag. Detta vara en helgdag fram till 1571, men benämndes under 1800-talet som mors dag. Det mer moderna mors dags-firandet kom, liksom exempelvis halloween och alla hjärtans dag, till Sverige ifrån USA.

Initiativet till mors dags-firandet i USA togs av lärarinnan Anna Jarvis i början av 1900-talet. Det var i maj 1908 som hon såg till att det firades en gudstjänst i St Andrew’s Methodist Church i Grafton, West Virginia. Därefter blev andra söndagen i maj snabbt etablerat som ”mors dag” i USA”.

Tio år efter det första firandet i USA började mors dag uppmärksammas i Sverige. Det finns spridda belägg under 1910-talet att olika dagar benämns som ”mors dag”. Ett tidigt belägg är från januari 1918 i tidningen Rösträtt för kvinnor.

Det skulle dock dröja till 1919 som idén om firande av mors dag fick spridning i Sverige. Då skrev arton svenskar (bl.a. Cecilia Bååth-Holmberg) ett upprop som publicerades i tidningen På vakt, utgiven av Sveriges riksförbund för sedlig kultur.

Mer än någonsin behöfva vi samlas omkring något gemensamt något som värmer alla och lyser för alla. Ett lifsvärde finns som, i alltings växling står fast och orubbadt samt bevarar utan förminskning och nötning sin makt och skönhet: vår moders vård och kärlek.

De undertecknade föreslog sista söndagen i maj som svensk mors dag. Så här skriver man i SvD:

Vi föreslå, att sista söndagen i maj varje år bestämmes till Mora dag. Då är försommarens tid inne och sippor och guldvivor skola skänka sin doft och skönhet till ära för mor i det hem, där hon lever och verkar, eller på hennes grav, om hon gått bort. Vi mana alla att omfatta denna sak och förverkliga den, en var i sitt hem. Särskilt torde den, uppmärksammas och föras fram av präster, av folkskolans lärare och lärarinnor, av de manliga och kvinnliga läroverkens ledare, av folkhögskolor, av alla slags ungdomsföreningar, av K. F. U. M. och K. F. U. K. och andra hop slutningar.

På sista söndagen i maj har mors dag firats sedan dess. Året efter – 1920 – publicerades en liten skrift med anvisningar till firandet av mors dag. Däri står bl.a. att:

 1. Mor hälsas på morgonen med sång av barnen.
 2. Hon bjudes före uppstigandet på godt kaffe och bröd, beredt av barnen. Hon hedras med blommor och en liten gåva.

Gillis Herlitz har i boken Mors dag och Halloween studerat spridningen av mors dag i Sverige och konstaterar att redan 1919 fanns dikter eller notiser om mors dag i de flesta av de större svenska tidningarna. Vid 30-talets början hade även annonseringen från olika butiker för mors dag kommit igång, t.ex. fanns i Uppsala Nya Tidning 23 annonser för mors dag 1930.

Dock har mors dag inte fått ”den betydelse för familj eller individ som stämningsskapare eller bemärkelsedag som till exempel jul eller påsk har” (Herlitz, s. 81).

Skrivet av: Mattias Axelsson (2013-05-26, uppdaterad 2022-05-29)

Källor: 

Herlitz, Gillis (2007) Mors dag och Halloween. Festseder i förändring. Doktorsavhandling vid Uppsala universitet.

Tornbjer, Charlotte (1999) Den goda modern. Nationell gemenskap i texter kring Mors dag i Sverige 1919-1950Arbetshäften ”Gemenskaper” nr 20 Florens/Berlin

SvD 1919-02-11

Är mors dag allmän flaggdag i Sverige?

Kort svar: Nej, mors dag är inte allmän flaggdag i Sverige.

Mors dag firas i Sverige sedan 1919 den sista söndagen i maj. Året efter publicerades en liten skrift med anvisningar till firandet av mors dag. Den innehåller sex punkter för firande i hemmet och sex punkter för firande utanför hemmet. För båda typerna av firande finns det rekommendationer att svenska flaggan ska hissas.

I hemmet
Svenska flaggan hissas från hemmets flaggstång

Utanför hemmet
Mors dag firas med allmän flaggning.

När skriften publicerades fanns dock inga allmänna bestämmelser för vilka dagar som var flaggdagar.

Flagga

Först 1939 kom det på ett enskilt initiativ av Bestyrelsen för svenska flaggans dag en rekommendation om vilka dagar som skulle vara flaggdagar. Detta var dock enbart rekommendationer. Bland de dagar som märks och som upptogs i många almanackor var ex. nyårsdag, påskdagen och första maj samt kungens, drottningens och kronsprinsens födelse- och namnsdagar. Dock inte mors dag.

År 1982 fattade regeringen beslut om vilka dagar som ska vara allmänna flaggdagar i Sverige. Inte heller då fanns mors dag med.

Så mors dag är inte allmän flaggdag i Sverige. Dock är det många svenskar som flaggar på mors dag ändå.

Skrivet av Mattias Axelsson (2013-05-26)

Källa: Förordning (1982:270) om allmänna flaggdagar

Vilka ”Anvisningar till firandet av Mors Dag” användes 1920?

Kort svar: Till ett av de första firandena av mors dag i Sverige 1920 gav Kommitterade för Mors Dag ut en lista över hur dagen skulle firas. Listan innehöll sex punkter för firandet i hemmet och sex punkter för firandet utanför hemmet.

Mors dag introducerades i USA 1908 då lärarinnan Anna Jarvis tog initiativ till en gudstjänst med fokus på det fjärde budet och moderskärlek. Jarvis själv pyntade kyrkan och delade ut vita nejlikor till alla besökare. Dagen (10 maj) valdes eftersom det var Jarvis mammas dödsdag (eller rättare sagt den söndag som låg närmast hennes mammas dödsdag – 9 maj 1905).

Till Sverige kom mors dag 1919 på initiativ av Cecilia Bååth-Holmberg. Året efter gavs en broschyr ut av Kommitterade för Mors dag där det står hur man ska fira dagen.

Mors-dag-225x300
Bilden tagen från KB:s blogg

Listan över hur dagen ska firas delas upp i två delar – en för hemmet och en för firandet utanför hemmet:

I hemmet

 1. Svenska flaggan hissas från hemmets flaggstång.
 2. Mor hälsas på morgonen med sång av barnen.
 3. Hon bjudes före uppstigandet på godt kaffe och bröd, beredt av barnen. Hon hedras med blommor och en liten gåva.
 4. Hon beredes, så långt det är möjligt, vila och frihet från allt hushållsarbete den dagen. Barnen bädda, sopa, laga mat och diska.
 5. Vid eftermiddagskaffet eller på aftonen hålles en liten högtidlighet, där far i huset medverkar. Något vackert läses upp, utantill och ur detta häfte, och hjärtats tack bringas Mor, som är hemmets sammanhållande kraft. Barnen utbedja sig för Mors förlåtelse för all ohörsamhet och bristande tacksamhet, för allt som vållat Mor sorg, suckar, bekymmer och svårigheter.
 6. Frånvarande barn hälsa Mor med brev eller telegram eller vykort, som särskilt gjorts och tillhandahållits på Mors dag.
Mors-dag.jpg

Utanför hemmet

 1. Mors dag firas med allmän flaggning.
 2. I kyrkor och bönhus erinra prästen och predikanten om Mors dag och om hennes betydelse för hem och samhälle.
 3. Efter slutad gudstjänst går man i procession ut på kyrkogården, där psalmer sjungas och där mödrars gravar äro prydda med blommor.
 4. Om aftonen kunna festligheter ordnas i skolsalar och i andra offentliga lokaler, varvid programmet upptager sång, tal, uppläsning ur detta häfte, kaffe med dopp. Alla mödrar äro inbjudna som gäster. Ungdomsföreningar av olika slag, nykterhets- och föredragsföreningar, präster, lärare och lärarinnor kunna åtaga sig anordnandet av dylika festligheter.
 5. I god tid före firandet av Mors dag kunna gåvor av penningar eller av annat slag vara insamlade till förmån och glädje för obemedlade goda [min kurs.] mödrar och änkor, kanske även till beredande av sommarvila åt någon sjuk eller utarbetad moder.
 6. Mors dag firas stilla och värdigt. Mors dag vare en familjekärlekens, en tacksamhetens och en löftets dag!

Skrivet av Mattias Axelsson (2013-05-24)

Källa: Herlitz, Gillis (2007) Mors dag och Halloween. Festseder i förändring. Doktorsavhandling vid Uppsala universitet. (s. 84)

När är mors dag 2022?

Kort svar: Mors dag i Sverige 2021 infaller söndagen den 29 maj.

Alltsedan 1919 har mors dag firats i Sverige. Det var på initiativ av Cecilia Bååth-Holmberg som ett upprop skrev och man föreslog att sista söndagen i maj skulle firas som svensk mors dag. I uppropet skrev de undertecknande bl.a.:

Mer än någonsin behöfva vi samlas omkring något gemensamt något som värmer alla och lyser för alla. Ett lifsvärde finns som, i alltings växling står fast och orubbadt samt bevarar utan förminskning och nötning sin makt och skönhet: vår moders vård och kärlek

Några år tidigare (1908) hade mors dag firats för första gången i USA. Lärarinnan Anna Jarvis initiativ en gudstjänst med fokus på det fjärde budet och moderskärlek. Jarvis själv pyntade kyrkan och delade ut vita nejlikor till alla besökare. Dagen (10 maj) valdes eftersom det var Jarvis mammas dödsdag (eller rättare sagt den söndag som låg närmast hennes mammas dödsdag – 9 maj 1905).

1305975_91705028

Fotot taget av michaelaw

När firandet kom till Sverige ett decennium senare flyttades firandet några veckor framåt i tiden. Att det just är sista söndagen i maj som firas om mors dag i Sverige förklarar Tornbjer på följande sätt:

Kanske kan man se Mors dag som ett försök att lansera hemmet som motbild till arbetet och att dagen förläggs just till slutet av maj skulle kunna stärka den tesen. Argumenten för att Mors dag ska firas just i maj är annars att det är den vackraste månaden när blommorna är som fagrast och att detta ytterligare skulle bli en ära för modern

Således är det sista söndagen i maj som är mors dag i Sverige.

Skrivet av Mattias Axelsson (2016-05-20)

Källa: Tornbjer, Charlotte (1999) Den goda modern. Nationell gemenskap i texter kring Mors dag i Sverige 1919-1950. Arbetshäften ”Gemenskaper” nr 20 Florens/Berlin

Vilken dag är mors dag 2008?

I Sverige infaller mors dag alltid sista söndagen i maj. I år är alltså mors dag 25 maj. Det som kan vara förvirrande är att originalet till vår mors dag – Mother’s day i USA – infaller andra söndagen i maj (alltså 11 maj i år).

Anledningen till att USA har andra söndagen i maj som sin mors dag är att initiativtagaren till firandet – Anna Jarvis – hade en mor som dog 9 maj 1905. Tre år senare – söndag 10 maj 1908 – hölls en gudstjänst med fokus på det fjärde budet och moderskärlek. Gudstjänstens innehåll och utsmyckning var ett verk av Anna Jarvis och när president Wilson 1914 proklamerade mors dag som officiell helgdag blev det andra söndagen i maj.

Att vi i Sverige valde sista söndagen i maj när mors dag infördes runt år 1919 beror förmodligen på att ju senare i maj man väljer att fira dagen desto större är chansen att det skall finnas färska blommor att uppvakta mor med. Dessutom är vädret troligtvis bättre.

Läs även andra bloggare om , , ,

Varför är mors dag sista söndagen i maj?

Kort svar: Att mors dag i Sverige infaller sista söndagen i maj (och inte andra söndagen som i USA) beror förmodligen på att sannolikheten är större att det finns färska blommor är större ju senare i maj man väljer att fira.

Mors dag i Sverige infaller alltid sista söndagen i maj. Anledningen till placeringen i almanackan finns i dagens amerikanska ursprung och de lokala förutsättningarna som finns i Sverige.

cake-1374069_960_720

I början av 1900-talet (10 maj 1908) i Philadelphia, USA, hölls på lärarinnan Anna Jarvis initiativ en gudstjänst med fokus på det fjärde budet och moderskärlek. Jarvis själv pyntade kyrkan och delade ut vita nejlikor till alla besökare. Dagen (10 maj) valdes eftersom det var Jarvis mammas dödsdag (eller rättare sagt den söndag som låg närmast hennes mammas dödsdag – 9 maj 1905).

Idén med en särskild dag för alla mödrar fick snabbt ökad popularitet och redan 1914 proklamerade president Wilson andra söndagen i maj till officiell helgdag i USA:s almanacka. Affärsmän och handlare såg snabbt potentialen i en helgdag riktade till mödrar och lanserade mors dag med ”våldsamma reklamkampanjer”.

Sverige var sedan ett av de första länderna i Europa som anammade mors dag. Också hos oss var det en kvinna – Cecilia Bååth-Holmberg – som drev förslaget i slutet av 1910-talet. När mors dag skulle lanseras i Sverige blev dagen dock framskjuten två veckor och firas istället sista söndagen i maj. Så här skriver man i SvD om valet av datum

är försommarens tid inne och sippor och guldvivor skola skänka sin doft och skönhet till ära för mor i det hem där hon lever och verkar, eller på hennes grav om hon gått bort.

Så här skriver Charlotte Tonbjer

Argumenten för att Mors dag ska firas just i maj är annars att det är den vackraste månaden när blommorna är som fagrast och att detta ytterligare skulle bli en ära för modern

Ju senare i maj man väljer att fira dagen desto större är chansen att det skall finnas färska blommor att uppvakta mor med. Det är – enligt mig – den troligaste förklaringen till vår relativt sena mors dag. Så här skriver Nordiska museet:

för då är våren på fullt allvar här och vi kan med största säkerhet plocka blommor och plantera och hissa flaggan mot en blå vårhimmel och på så sätt fira mor riktigt ordentligt.

Skrivet av Mattias Axelsson (2008-05-18, uppdaterad 2022-05-29)

Källor:

Bringéus, Nils-Arvid (1999) Årets festdagar Carlssons Bokförlag:Stockholm

Swahn, Jan-Öjvind (2007) Svenska traditioner 

Tornbjer, Charlotte (1999) Den goda modern. Nationell gemenskap i texter kring Mors dag i Sverige 1919-1950Arbetshäften ”Gemenskaper” nr 20 Florens/Berlin

Mors dag” Nordiska museet