Vilken dag är Nobeldagen?

Kort svar: Nobeldagen är 10 december.

December är en månad späckad med festdagar – advent, lucia, julafton, nyårsafton. Förutom alla de dagar som förknippas med äldre traditioner finns i början av december en nykomling: Nobeldagen den 10 december.

Att Nobeldagen infaller just den 10 december beror på att Alfred Nobel – som givetvis gett namn åt dagen – dog just 10 december år 1896. I sitt testamente hade han skrivit:

Öfver hela min återstående realiserbara förmögenhet förfogas på följande sätt: kapitalet, af utredningsmännen realiserade till säkra värdepapper, skall utgöra en fond, hvars ränta årligen utdelas som prisbelöning åt dem, som under det förlupne året hafva gjort menskligheten den största nytta

Pengarna skulle delas i fem lika stora delar och delas ut i fem kategorier: fysik, kemi, medicin, litteratur och ”den som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående armeer samt bildande och spridande af fredskongresser”. Notera att det inte står något om nobelpris i ekonomi eftersom det är något som Riksbanken själva tagit initiativ till senare.

Alfred Nobels testamente

Första gången som nobelpriserna delades ut var på 10 december 1901. Vad gäller att flaggningen på Nobeldagen och övriga högtidsdagar så fanns det i början av 1900-talet inga tydliga regler för vilka dagar som det skulle flaggas på. Först 1939 kom det på ett enskilt initiativ av Bestyrelsen för svenska flaggans dag en rekommendation om vilka dagar som skulle vara flaggdagar och där fanns Nobeldagen med. År 1982 fattade regeringen beslut om vilka dagar som ska vara allmänna flaggdagar i Sverige.

Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2022-11-29

Källor: Källstrand, Gustav (2007). Forskning och vetenskap: aspekter på naturvetenskapen i offentligheten i samband med Nobelprisen i fysik och kemi 1903. Nobel Museum occasional papers, 1652-9855 ; 3. Stockholm: Nobel Museum

Alfred Nobels testamente” nobelprize.org

Är Europadagen (9 maj) flaggdag i Sverige?

Kort svar: Nej, Europadagen (9 maj) är inte allmän flaggdag i Sverige.

Vilka dagar som är allmänna flaggdagar i Sverige regleras i Förordning (1982:270) om allmänna flaggdagar och SFS 2018:1608 där veterandagen blev ny flaggdag. För närvarande är 17 dagar flaggdagar varje år och valdagen vart fjärde.

Hur och när man får och inte får flagga är inte reglerat i någon lag eller förordning. Däremot förväntas man flagg på allmänna flaggdagar och kan flagga även på andra dagar. I många kommuner finns det, förutom de 17 allmänna flaggdagarna, en rad andra dagar som kommunen flaggar på.

En dag som många kommuner valt att flagg på är Europadagen (9 maj). Då flaggar man, förutom med den blågula svenska flaggan, även med EU-flaggan med mörkblå bakgrund och en cirkel av tolv gula stjärnor.

Enligt Riksarkivet ska man vid flaggning med andra flaggor än den svenska ändå ha den svenska på ”hederplats”:

Om t.ex. en länsstyrelse vill flagga med svenska flaggan och EU-flaggan, hissas svenska flaggan på flaggstång nr 1, EU-flaggan på nr 2 och länsstyrelsens flagga på nr 3.

Så här skriver t.ex. Göteborgs stad:

På FN-dagen och Europadagen hissas FN-flaggan respektive Europaflaggan på paradstängerna.

Sundsvalls kommun skriver så här:

På Europadagen den 9 maj flaggas med svensk flagga på den heraldiskt högra av de två mittre stängerna, EU-flaggan på den heraldiskt vänstra och svenska flaggor i övrigt

Huruvida man flaggar på Europadagen är alltså upp till varje myndighet, kommun eller motsvarande att själv att avgöra. Men dagen är inte en allmän flaggdag.

Källa: Internationell flaggning” Riksarkivet

Skrivet av Mattias Axelsson, gymnasielärare i religion, historia och samhällskunskap. (2020-05-09)

Varför är 29 maj flaggdag?

Kort svar: Att 29 maj från är flaggdag beror på att regeringen har beslutat att veterandagen 29 maj ska vara en av de allmänna flaggdagarna.

Att vi i Sverige har flaggdagar är något som går knappt hundra år tillbaka i tiden. Den blågula svenska flaggan är känd sedan mitten av 1500-talet, men det var först i slutet av 1800-talet som den började användas i någon större utsträckning. När svenskar i början av förra seklet hissade flaggan fanns inga givna dagar som var flaggdagar.

Först 1939 kom det på ett enskilt initiativ av Bestyrelsen för svenska flaggans dag en rekommendation om vilka dagar som skulle vara flaggdagar. Detta var dock enbart rekommendationer. Bland de dagar som märks och som upptogs i många almanackor var ex. nyårsdag, påskdagen och första maj samt kungens, drottningens och kronprinsens födelse- och namnsdagar.


Foto: Frankie Fouganthin (Wikipedia)

Först 1982 kom en förordning från regeringen där det bestämdes vilka dagar som skulle vara allmänna flaggdagar (bl.a. nyårsdagen, kungens födelsedag och FN-dagen).

I utredningen Svensk veteranpolitik – Ett ansvar för hela samhället föreslår ”Veteranutredningen” bl.a. att:

29 maj blir allmän flaggdag och benämns Sveriges veterandag.

Att man valt just 29 maj beror på att FN sedan 2002 valt att högtidlighålla ”International Day of
United Nations Peacekeepers”

On 29 May, UN offices, alongside Member States and non-governmental organizations, hold events to honour fallen peacekeepers

I det arbete som lett fram till regeringens beslut yttrade sig bl.a. Konstitutionsutskottet:

Sedan 2008 högtidlighålls den 29 maj som veterandag inom Försvarsmakten. Veterandagen syftar till att hedra personal som deltar eller har deltagit i nationella eller internationella militära operationer och att högtidlighålla minnet av stupade och omkomna. /../ Ett viktigt steg på vägen att utveckla högtidlighållandet av veterandagen är att göra den till allmän flaggdag. Utskottet anser därför att veterandagen den 29 maj bör bli allmän flaggdag.

Riksdagen röstade i enlighet med KU:s rekommendation och regeringen gick sedan på samma linje när man den 24 maj 2017 tillkännagav att 29 maj från och med kommande år (2018) ska vara allmän flaggdag.

Skrivet av Mattias Axelsson, gymnasielärare i religion, historia och samhällskunskap. (2017-06-30)

Källor:

Svensk veteranpolitik – Ett ansvar för hela samhället (SOU 2014:27)

Konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU29

Vilka dagar är flaggdagar i Sverige 2023?

Kort svar: Man flaggar på de dagar man vill flagga samt på de 17 dagar som är allmänna flaggdagar. Hade det varit valår hade det varit ytterligare en flaggdag.

Den blågula svenska flaggan är känd sedan mitten av 1500-talet, men det var först i slutet av 1800-talet som den började användas i någon större utsträckning. Tidigare hade flaggan främst varit en symbol för militären och kungahuset. Trots detta så möttes kung Oscar II av protester när han hissade flaggan på slottet 1877. Och när ett antal unga män 1869 tillfrågades vid mönstringen om de visste hur den svenska flaggan såg ut så kunde knappt fem procent svara jakande.

Flagga

Dock var det länge oklart vilka dagar som man egentligen skulle hissa flaggan på. I Svensk Läraretidning från 1894 nämns följande dagar som flaggdagar i skolorna i St. Malms församling:

konungens födelsedag 21 januari, Engelbrektsdagen 27 april, drottningens namnsdag 15 maj, Gustafsdagen 6 juni, nationalfestdagen 24 juni, Gustaf Vasas dag 29 september, Sturarnes dag 10 oktober, Luthers dag 31 oktober, unionsdagen 4 november, Gustaf II Adolfs dödsdag 6 november, Karl XII dödsdag 30 november och konungens namnsdag 1 december.

Äldre almanackor (som denna från 1925) har inga flaggdagar utmärkta.

Först 1939 kom det på ett enskilt initiativ av Bestyrelsen för svenska flaggans dag en rekommendation om vilka dagar som skulle vara flaggdagar. Detta var dock enbart rekommendationer. Bland de dagar som märks och som upptogs i många almanackor var ex. nyårsdag, påskdagen och första maj samt kungens, drottningens och kronsprinsens födelse- och namnsdagar

Fler gången under 1900-talet lyftes i olika sammanhang önskemål om en officiell list på flaggdagar och 1981 kom regeringen med en proposition där bl.a. allmänna flaggdagar behandlades. I propositionen tar regeringen utgångspunkt i Bestyrelsen för svenska flaggans dag och deras lista över flaggdagar. Regeringens utredare ville från denna lista styrka tre dagar (midsommardagen, Gustav Adolfsdagen och Nobeldagen) och istället lägga till dagen för val till riksdagen.

Eftersom man lätt skulle kunna ändra på flaggdagar i samband med tronskiften eller nya tronarvingar föreslogs  ”att de allmänna flaggdagarna inte anges i flagglagen utan i en förordning”. Regeringen valde att inte stryka de tre dagarna, men la istället till valdagen och FN-dagen som flaggdagar. Förordningen om allmänna flaggdagar började gälla 1 januari 1982.

För år 2023 är det dessa flaggdagar som gäller:

Skrivet av Mattias Axelsson (uppdaterad 2022-01-01)

Källor: Förordning (1982:270) om allmänna flaggdagar

Proposition 1981/82:109

Konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU29

Blågul flagga och Du gamla, du fria av Niclas Bjälkenborn