När sändes den första midnattsmässan i svensk radio?

Kort svar: Den första midnattsmässan i svensk radio sändes vid midnatt på julafton 1945.

Länge var julottan på juldagens morgon det viktigaste kyrkobesöket i Sverige, men under slutet av 1900-talet blev istället midnattsmässan populärare. Midnattsmässor har dock förekommit i Sverige sedan åtminstone 1940-talet.

Första gången som en midnattsmässa sändes i svensk radio var vid midnatt på julaftonen 1945. Från 24.00 till omkring 1.15 sändes ”Katolsk midnattsmässa från S:ta Eugenia kyrka”. Programmet var, enligt radiotablån, som följer:

Församlingssång. Stilla natt, Julevangelium, Predikan och midnattsbön av kyrkoherde Richard Wehner. Församlingssång: O, kommen I trogna. Stilla mässa med motetter. Consecration. Under nattvardsgången Pastorale ur Händels Messias (stråkorkester). Slutsång: O, du saliga.

Reaktionerna i SvD var positiva:

Ett särskilt stämningsfullt inslag i julaftonprogrammet var den katolska midnattsmässa, som för första gången utsändes i svensk radio från S:ta Eugenia kyrka i Stockholm. Anmälaren avlyssnade den på ort och ställe för att även få den visuella bilden, och det må framhållas, att gudstjänsten stämde sinnet till andakt i hög grad. Kyrkoherden i församlingen Richard Wehner höll en till formen glänsande och till innehållet inspirerad predikan, som speglade en allmänmänsklig och ekumenisk tankegång.

När teven lanserades i mitten av 1950-talet blev midnattsmässan där ett stående inslag och sedan 1958 har svensk teve sänt midnattsmässor även i teve.

Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2022-11-05

Källor:

SvD 1945-12-24

SvD 1945-12-27

Är julotta eller midnattsmässa populärast i Sverige?

Kort svar: Det är svårt att veta om kyrkobesök på midnattsmässa eller julotta är vanligast idag – men de flesta tror att midnattsmässan har gått om julottan.

Det traditionella sättet att gå i kyrkan under julhelgen i Sverige är att åka till julottan. Julottan är en gudstjänst som hålls tidigt på juldagens morgon. Enligt kyrkolagen från 1686 skulle den hållas klockan 6.00 på morgonen och ibland kunde det vara ännu tidigare, så här skriver Swahn:

Vid 1960-talets början var fem fortfarande klockslaget för julottan i konservativa lagda delar av Småland och Dalarna.

En trend som noterats i de flesta större städer är att antalet besökare till julottan minskade till förmån för midnattsmässan som istället hålls sent på julaftonskvällen. Midnattsmässor har förekommit i Sverige sedan strax efter andra världskriget och första gången en midnattsmässa sändes i svensk radio var 1945. Men kan vi verkligen veta om julottor eller midnattsmässor är populärast?

Så gott som alla artiklar om behandlar ämnet reserverar sig med att det inte finns någon ordentlig statistik på kyrkobesök. Men de flesta menar dock, som ex. prästen Torgny Wirén, att:

Julottan har minskat mycket. Det finns alltid ett antal tappra som går dit men julnattsmässan har tagit över. Kanske är det influenser från Katolska kyrkan som ju har midnattsmässan som sänds i tv.

I en artikel från 2007 skriver SvD:

Trenden är kristallklar. Svenskarna väljer julnattsmässan framför julottan. Medelålders och unga vuxna avrundar gärna julaftonen i kyrkbänkarna, medan ett fåtal äldre söker andlig spis tidigt på juldagen.

Enligt en undersökning från 2018 som refereras i SvD så hade 6,8 procent gått på midnattsmässa senaste året och motsvarande siffra för julotta var 5 procent.

Så även om det inte är helt säkert så pekar det mesta på att midnattsmässan idag är populärare än julottan, åtminstone i städer.

Skrivet av Mattias Axelsson (2018-12-07)

Källor:

Swahn, Jan-Öyvind (1993) Den svenska julboken Bra Böcker

Midnattsmässan mer populär än julottan” Sveriges radio 2004-12-25

Midnattsmässan piggare än julottan” GP 2011-12-23

Svenskarna går inte upp i ottan längre utan gör som påven” Expressen 2010-12-10

Julnattsmässan vinner över julottan” SvD 2007-12-25

Glöm julotta – här är kyrkohelgen nummer ett” SvD 2018-11-01

När började svenskar gå på midnattsmässa vid jul?

Kort svar: Midnattsmässa kom till trakterna kring Stockholm i slutet av 1940-talet.

Det traditionella sättet att gå i kyrkan under julhelgen i Sverige är att åka till julottan. Julottan är en gudstjänst som hålls tidigt på juldagens morgon. Enligt kyrkolagen från 1686 skulle den hållas klockan 6.00 på morgonen och ibland kunde det vara ännu tidigare, så här skriver Swahn:

Vid 1960-talets början var fem fortfarande klockslaget för julottan i konservativa lagda delar av Småland och Dalarna.

En trend som noterats i de flesta större städer är att antalet besökare till julottan minskade till förmån för midnattsmässan som istället hålls sent på julaftonskvällen.

Den första radiosända midnattsmässan i Sverige gjordes på julnatten 1945 från Saint Eugenia kyrka i Stockholm och sedan 1958 har svensk teve sänt midnattsmässan från främst Peterskyrkan i Rom. Den första utsändningen av en midnattsmässa i svensk teve (1958) var dock från Mont St Michel i Frankrike. 

Källa

De första försöken att introducera midnattsmässa (eller julnattsmässa som man kallade det då) var i Spånga redan 1949, med inspiration från den nyligen påbörjade radioutsändingarna.

I en artikel i Svenska Dagbladet 1952 skriver man att frekvensen på julottorna har avtagit.

Kommer den nya julnattsmässan att tränga undan julottan i Stockholm? Det är inte omöjligt säger kyrkoherde Erik Arbin i Johannes. 

Och därefter intervjuas tandläkare Hjalmar Bertoft i Höganäs som anligt artikeln är initiativtagaren till den första midnattsmässan i Sverige:

Jag fick uppslaget när jag satt och lyssnade på midnattsmässan från Rom 1948. Det slog mig att en mässa mitt i natten skulle passa den moderna människans livsrytm bättre än den vanliga julottan.

På julaftonen 1960 annonserade Stockholms kyrkor i SvD om julhelgens gudstjänster och över 100 julottor var planerade, men enbart 4 stycke midnattsmässor.

SvD 1960-12-24

Ett nedslag julen 1985 ger ungefär samma bild, även om det är något fler midnattsmässor i mitten av åttiotalet.

Året därefter (1986) skriver man i tidningen att julottan inte längre har ”den särställning som publikdragare som förut” och att ”nu lockar även julbön och midnattsmässa”. Och 1997 skriver man att:

Det blir allt vanligare i Sverige att istället [för julotta] går på julbön på julafton eller midnattsmässa på julnatten.

Att reda ut huruvida julottan eller midnattsmässan är populärast är svårt eftersom någon statistik på kyrkobesök inte finns. Dock finns det många, bl.a. KG Hammar som hävdar att midnattsmässan gått om julottan i popularitet.

Skrivet av Mattias Axelsson (2018-12-07)

Källor:

Swahn, Jan-Öyvind (1993) Den svenska julboken Bra Böcker

Citerade artiklar i SvD.

Midnattsmässan mer populär än julottan” Sveriges radio 2004-12-25

Midnattsmässan piggare än julottan” GP 2011-12-23

Svenskarna går inte upp i ottan längre utan gör som påven” Expressen 2010-12-10